Lid worden

Iedereen met een passie voor de Vespa, Lambretta, LML en/of Scomadi scooters is welkom in onze club!
Door lid te worden van de Vespa Club Kempen (VCK) verklaart elk lid zich volledig akkoord met het reglement en ontlast het lid het bestuur van elke verantwoordelijkheid bij een ongeval of schade veroorzaakt voor, tijdens en na een clubactiviteit.

De club maakt onderscheid tussen "rijdende" of actieve leden en steunende leden.
Een actief lid is ook automatisch aangesloten bij de Vespa Club België (VCB) en heeft het recht om deel te nemen aan alle clubactiviteiten van de VCK en van de VCB met uitzondering van de bestuursvergaderingen.
Een steunend lid kan enkel deelnemen aan clubactiviteiten van de VCK en niet van de VCB.
De aansluiting gebeurt na het versturen van onderstaand volledig ingevuld inschrijvingsformulier en het lidgeld op de rekening van de VCK is gestort. Door het inschrijven verklaart elk lid zich akkoord met de algemene voorwaarden.


1 Voorwaarden voor het actief lidmaatschap :


*In het bezit zijn van een scooter van het merk Vespa, Lambretta, LML of Scomadi. Deze leden rijden altijd mee in de groep van de club.

*Voor de scooters en bestuurders dienen alle wettelijke bepalingen te worden nageleefd betreffende de vereiste wettelijke papieren, verzekeringen en beschermende kleding.

*De scooter moet technisch in perfecte staat zijn en dit zonder een gevaar te vormen voor de andere leden.

*Elk lid respecteert de verkeerswetgeving en de instructies gegeven door de wegkapiteins.

*De leden noch het bestuur hebben tijdens hun lidmaatschap, bij uittreding, bij uitsluiting of bij overlijden recht op een deel in het vermogen van de organisatie.

*De leden noch het bestuur kunnen opbrengsten halen uit de organisatie waardoor zij zich individueel verrijken en geen teruggave of vergoeding vorderen voor gestorte bijdragen of gedane inbrengen.

*Bij ontbinding van de organisatie, om welke redenen dan ook, moeten de goederen worden bestemd tot een doel dat aansluit bij het doel van de organisatie en mogen niet worden uitgekeerd aan de leden.


2 Voorwaarden voor het steunend lidmaatschap :

*Een inwonende partner hebben die actief lid is. Uitzonderingen zijn sponsors en ereleden. Indien deze leden willen meerijden met een ander voertuig, moeten ze altijd achter of voor de groep rijden. De rit kan meestal in GPS formaat verkregen worden via de RouteYou app en Myroute app :


*Voor de voertuigen en bestuurders dienen alle wettelijke bepalingen te worden nageleefd betreffende de vereiste wettelijke papieren, verzekeringen en beschermende kledij.

*Het voertuig moet technisch in perfecte staat zijn en dit zonder een gevaar te vormen voor de andere leden. Bovendien geldt er een zero tolerantie ten overstaande van alcohol tijdens deelname aan de clubritten.

*Elk lid respecteert de verkeerswetgeving en de instructies gegeven door de wegkapiteins.

*We verwachten van een steunend lid respect tegen over het gehele Vespa, Lambretta, LML en/of Scomadi gebeuren.

*De leden noch het bestuur hebben, tijdens hun lidmaatschap, bij uittreding, bij uitsluiting of bij overlijden geen deel in het vermogen van de organisatie en geen recht op een aandeel in de behaalde winsten.

*De leden noch het bestuur kunnen opbrengsten halen uit de organisatie waardoor zij zich individueel verrijken en geen teruggave of vergoeding vorderen voor gestorte bijdragen of gedane inbrengen.

*Bij ontbinding van de organisatie, om welke redenen dan ook, moeten de goederen worden bestemd tot een doel dat aansluit bij het doel van de organisatie en mogen niet worden uitgekeerd aan de leden of bestuur.


3 De inschrijving :

Het inschrijvingsformulier onderaan op de site moet volledig ingevuld en verzonden worden. Op het moment dat het nieuwe lid de inschrijving verstuurd, bevestigd hij of zij hierdoor automatisch kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met het clubreglement en toelatingsvoorwaarden. Een aanvraag tot inschrijving is maar geldig na het ontvangen van de vervolledigde inschrijvingsformulier en het lidgeld.


4 Het lidgeld :

Het lidgeld bedraagt 25 € per persoon en moet gestort worden op rekeningnummer : BE13 9731 8177 8539 op naam van Vespa Club Kempen, Velodroomstraat 12, bus A te 2440 Geel met vermelding van "Lidgeld + naam". Het lidgeld telt per persoon en niet per voertuig en is hetzelfde voor actieve- als steunende leden. Het lidgeld van actieve- en steunende leden bevat lidmaatschap bij Vespa Club Kempen. Enkel actieve leden verkrijgen lidmaatschap voor de Vespa Club België. Het lidgeld is geldig voor een volledig kalenderjaar. Betalingen voor 1 oktober gelden enkel voor het lopende kalenderjaar. Na 1 oktober telt de betaling ook voor het volgende kalenderjaar. De betaalde lidgelden kunnen onder geen enkel beding worden teruggevorderd van de feitelijke vereniging.


5 De uitsluiting :

Dit betreft het recht van het bestuur om iemand te weigeren of uit te sluiten :

*Het bestuur van de VCK heeft het voorrecht om aanvragen voor een lidmaatschap te weigeren om welke reden dan ook.

*Wanneer de reglementen of toelatingsvoorwaarden niet worden nageleefd kan het bestuur van de VCK een lid met onmiddellijke ingang uitsluiten van alle clubactiviteiten van de VCK zonder terugbetaling van het lidgeld.

*Bij wangedrag of wanneer een lid schade berokkent aan de club of één van zijn leden, zal dit leiden tot onmiddellijke uitsluiting van de club.

*Wanneer een clublid zijn lidgeld voor een nieuw kalenderjaar niet betaalt voor de voorziene datum, zal het lid worden verwijderd van de ledenlijst.


6 Aansluiten aan begeleide ritten :


Indien je graag wilt aansluiten aan een begeleide rit naar een evenement, laat je dit zo vlug mogelijk weten via mail aan het bestuur.
Meestal is er een afbeelding op Facebook of Whatsapp aanwezig van de route vanuit Geel naar het vertrekpunt van de rit. Laat weten waar je wilt aansluiten via mail en wij vertellen rond welk tijdstip we daar passeren. De groep stopt niet hiervoor, je moet aansluiten achteraan de groep.

7 Organiseren van privé ritten :

Het organiseren van een privé rit door leden is uiteraard geen enkel probleem. Laat zeker het bestuur even weten wanneer je rit is via mail en wij plaatsen deze op de kalender. Zo kunnen we het samenvallen van ritten vermijden.

Na goedkeuring zal de rit worden opgenomen op de kalender.
Eigen ritten aankondigen via sociale media op een dag van een clubrit is verboden en leidt tot verbanning uit de club.


8 Foto's en beeldmateriaal :

Door lid te worden, geeft het lid de Vespa Club Kempen de toestemming om foto's en beeldmateriaal te gebruiken op de website en sociale media tenzij uitdrukkelijk vermeld via mail aan het bestuur. De club plaatst geen foto's of beeldmateriaal waardoor leden schade kunnen ondervinden. Wij plaatsen bij foto's en beeldmateriaal geen namen van leden.

10 Gegevensbescherming :

Vespa Club Kempen gebruikt jouw persoonlijke gegevens om de activiteiten van de club te organiseren en kunnen hiervoor gedeeld worden met derde partijen (bv. onze verzekering). Jouw gegevens kunnen hiervoor gedeeld worden met organisatoren van evenementen waaraan je via Vespa Club Kempen deelneemt. Aangezien de Vespa Club Kempen leden ook lid gemaakt worden van Vespa Club België zullen we jou gegevens ook met hun delen. Jouw gegevens worden bewaard op informatica systemen die deze gegevens in de cloud opslaan. Je kan steeds vragen jouw gegevens te corrigeren of verwijderen door eenvoudige vraag aan het bestuur of email naar info@vespaclubkempen.be.